UCIมุ่งมันผลิตสินค้าคุณภาพสม่ำเสมอ
ส่งมอบทันเวลาพัฒนาบริการ
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นโยบาย บริษัท ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จำกัด

UCI is committed to quality of production, just time delivery; 
develop service to meet customer’s satisfaction continually

Philosophy of Union Carton Industry CO.,LTD.

คุณอภิชัย ชินเศรษฐวงศ์

กรรมการผู้จัดการ


ข่าวอัพเดท!


เว็บไซต์แนะนำ!

MR.Boxman

จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ราคาส่ง
รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ผู้ต้องการเปิดร้านขายกล่องไปรษณีย์

Facebook
Union Carton Industry

ผู้ผลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูก