ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ห่อหุ้มสินค้า หรือเพื่อปกป้องสินค้า ในระหว่างการจัดส่ง การจัดเก็บ การขาย และการใช้งาน ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์ จะเริ่มตั้งแต่การออกแบบ และผลิตตัวบรรจุภัณฑ์เอง หรือ Packaging นั้นเป็นการผสมผสานกันของระบการเตรียมสินค้าเพื่อการจัดส่ง การเก็บรักษา การจัดการด้านโลจิสติกส์ การขาย และการใช้งาน ซึ่งต้องให้ประโยชน์ในด้านการป้องกัน การรักษา การจัดส่ง