Union Carton Industry CO.,LTD ได้จัดอบรม หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น หัวหน้างานจึงควรได้รับแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง ให้สามารถสื่อสารและบริหารจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมั่นใจ

×